Ovim pravilnikom propisuje se tehnička opremljenost vatrogasne jedinice i broj pripadnika vatrogasne jedinice koje je obavezan da obezbedi subjekat iz prve kategorije ugroženosti od požara, kao i broj lica stručno osposobljenih za sprovođenje i organizovanje preventivnih mera i stalnog dežurstva u subjektima prve i druge kategorije ugroženosti od požara.
Član 2
Subjekti svrstani u prvu kategoriju ugroženosti od požara moraju imati organizovanu vatrogasnu jedinicu sa stalnim dežurstvom u smeštajnom prostoru za ljudstvo, vozila i opremu, koji se nalazi u subjektu prve kategorije ugroženosti.
Vatrogasnu jedinicu čine vatrogasci i vozači vatrogasnih vozila, pri čemu je jedan od njih istovremeno i dežurni telefonista.
Vatrogasne jedinice subjekata prve kategorije ugroženosti od požara razvrstavaju se u vatrogasne jedinice prve, druge i treće kategorije:
1) vatrogasnu jedinicu prve kategorije imaju privredna društva odnosno druga pravna ili fizička lica čiji su objekti, delatnost i zemljište svrstani u I.1. kategoriju ugroženosti od požara,
2) vatrogasnu jedinicu druge kategorije imaju privredna društva odnosno druga pravna ili fizička lica čiji su objekti, delatnost i zemljište svrstani u I.2, I.3, I.4, i I.5 kategoriju ugroženosti od požara,
3) vatrogasnu jedinicu treće kategorije imaju privredna društva odnosno druga pravna ili fizička lica čiji su objekti, delatnost i zemljište svrstani u I.6, I.7 i I.8. kategoriju ugroženosti od požara.
Član 3
Vatrogasna jedinica prve kategorije mora da ima minimum 42 pripadnika vatrogasaca ravnomerno raspoređenih po smenama, od kojih je jedan rukovodilac vatrogasne jedinice (koji je stekao 240 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti), jedan zamenik rukovodioca vatrogasne jedinice (koji je stekao 180 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti) i četiri rukovodioca smene. Najmanje 12 pripadnika mora imati položen vozački ispit za „C“ kategoriju.
Vatrogasna jedinica druge kategorije mora da ima minimum 26 pripadnika vatrogasaca ravnomerno raspoređenih po smenama, od kojih je jedan rukovodilac vatrogasne jedinice (koji je stekao 240 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti), jedan zamenik rukovodioca vatrogasne jedinice (koji je stekao 180 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti) i četiri rukovodioca smene. Najmanje 12 pripadnika mora imati položen vozački ispit za „C“ kategoriju.
Vatrogasna jedinica treće kategorije mora da ima minimum 18 pripadnika vatrogasaca ravnomerno raspoređenih po smenama, od kojih je jedan rukovodilac vatrogasne jedinice (koji je stekao 180 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti), jedan zamenik rukovodioca vatrogasne jedinice (koji je stekao 180 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti) i četiri rukovodioca smene. Najmanje 10 pripadnika mora imati položen vozački ispit za „C“ kategoriju.
Minimum tehničke opremljenosti, odgovarajuće opreme i materijalno tehničkih sredstava koju mora posedovati vatrogasna jedinica pravnog subjekta razvrstana u prvu, drugu i treću kategoriju dati su u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Minimum tehničke opremljenosti, odgovarajuće opreme i materijalno tehničkih sredstava koju mora posedovati vatrogasna jedinica pravnog subjekta svrstana u kategoriju ugroženosti od požara I.7. potkategorija 7. i I.8. potkategorija 10. dati su u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Vatrogasna vozila i oprema za vatrogasnu jedinicu moraju biti u vlasništvu subjekta prve kategorije ugroženosti od požara ili u vlasništvu ovlašćenog pravnog lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve kategorije ugroženosti od požara.
Pripadnici vatrogasne jedinice subjekta prve kategorije ugroženosti od požara moraju biti stručno osposobljeni za obavljanje poslova u vatrogasnoj jedinici u skladu sa zakonom.
Član 4
Za organizovanje i sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalnog dežurstva, subjekti prve kategorije ugroženosti od požara, pored rukovodioca na poslovima preventivne zaštite od požara, treba da angažuju najmanje jedno lice koje radi na poslovima zaštite od požara.
Subjekti druge kategorije ugroženosti od požara moraju angažovati najmanje jedno lice na poslovima rukovođenja službom zaštite od požara i organizovanju i sprovođenju preventivnih mera i stalnog dežurstva.
Član 5
Uslove propisane u članu 3. ovog pravilnika subjekti svrstani u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužni su da usklade u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Član 6
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategorijama ugroženosti od požara („Službeni glasnik RS“, broj 92/11).
Član 7
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.