Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu ima za cilj podizanje svesti zaposlenih u svim privrednim granama na jedan viši nivo, a sve u cilju smanjenja povreda na radu i nastanka oboljenja u vezi sa radom.
Za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu Eurorad poseduje odgovarajuće licence resornog ministarstva, kao i akreditovane metode kontrolisanja sertifikovane od strane Akreditacionog tela Srbije.
Eurorad vrši teoretsko i praktično osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad kao i stručno osposobljavanje za bezbedan rad na visini, korišćenje opreme za ličnu zaštitu na radu i druge obuke.
U okviru poslova iz domena bezbednosti i zdravlja na radu Eurorad sa iskusnim timom stručnjaka Vam nudi mogućnost izrade Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.
Akt o proceni rizika je akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu, u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. Procena rizika je procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu da uzrokuju nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja kao i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.
Akt o proceni rizika izrađujemo u pismenoj formi u saradnji sa poslodavcem, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Pri izradi Akta o proceni rizika naša obaveza je dosledno poštovanje propisanog postupka procene:
Donosi se odluka o pokretanju postupka
Utvrđuje se tim za procenu rizika i sastavlja plan
Utvrđuju se opšti podaci o Poslodavcu, opisuje se tehnološki i radni proces i sredstva za rad, snima se organizacija rada, odnosno utvrđuju radna mesta i evidentiraju poslovi u okviru radnih mesta.
Prepoznaju se i utvrđuju opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini na osnovu anketiranja zaposlenih i ličnim uvidom.
Po principima analize sagledava se opšte stanje bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca, sa posebnom pažnjom na stanje objekata, komunikacija, instalacija, organizacija rada, analizi ljudskih resursa i odnosa u procesu rada.
Za sva utvrđena radna mesta sprovodi se kompletan postupak procene rizika, uzimajući u obzir prostor u kojem se rad obavlja, sva sredstva rada i sve poslove koji se obavljaju na tom radnom mestu. Ovakvim pristupom, na racionalan način, procenom se obuhvataju sva radna mesta, svi poslovi i sva sredstva rada kod poslodavca.

bezbednost i zdravlje na radu beograd

Bezbednost i zdravlje na radu – Odlična ponuda

Firma EuroRad iz Beograda ponosno nudi uslugu bezbednost i zdravlje na radu kao ključnu komponentu za unapređenje produktivnosti, sigurnosti i dobrobiti vaših zaposlenih. Sveobuhvatna zaštita radnika i radnih prostora nikada nije bila važnija, i naš tim stručnjaka je tu kako bi vam omogućio da postignete najviše standarde u ovom ključnom aspektu vašeg poslovanja.

Naši stručnjaci za bezbednost i zdravlje na radu donose duboko razumevanje rizika i izazova s kojima se suočavate. Naša usluga započinje sveobuhvatnom procenom radnih mesta i analizom rizika kako bismo identifikovali potencijalne opasnosti. Ova analiza je ključna za kreiranje personalizovanih planova i rešenja koja se tačno prilagođavaju vašoj industriji i specifičnim potrebama.

Bezbednost i zdravlje na radu – Implementacija

Implementacija preventivnih mera je naredni korak u našem pristupu. Obezbeđujemo da se svi standardi i propisi poštuju i da su vaši radnici zaštićeni od potencijalnih rizika. Osim toga, naš tim pruža stručne savete o ergonomiji i načinima kako unaprediti radne uslove.

Obuka zaposlenih je ključna komponenta usluge „Bezbednost i Zdravlje na Radu“. Naši stručnjaci će obučiti vaše osoblje o sigurnim radnim praksama i postupcima u slučaju hitnih situacija, kako bi se osiguralo da svi budu spremni za reagovanje na potencijalne opasnosti.

EuroRad iz Beograda je vaš pouzdan partner za sve vaše potrebe u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Investirajte u produktivnost i sigurnost vaše firme uz našu uslugu, i osigurajte da vaša organizacija bude na pravom putu ka postizanju najviših standarda bezbednosti i dobrobiti zaposlenih. Vaša sigurnost je naš prioritet.

Pogledajte još i:

Zaštita od požara

Akt o proceni rizika

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Reference